Witamy. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą podstawową na rok 2019 oraz składania zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Koszyk 0
0,00 zł
koszyk jest pusty
Product aktualizuj
Jesteś tutaj:Start/Firma/Regulaminy/Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

 

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dotyczą składania wszystkich zamówień na produkty i usługi informatyczne w  

Gospodarstwie Ogrodniczym Piotr Pawłowski .

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami
składającymi zamówienie na towary i usługi oferowane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski na stronie internetowej webmastering.kwiatypawlowski.pl. Ogólne Warunki Handlowe
(OWH) są wiążące dla wszystkich podmiotów, które złożą Sprzedawcy zapytanie ofertowe, zarówno na podstawie
informacji umieszczonych na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym webmastering.kwiatypawlowski.pl, jak i na podstawie
informacji pochodzących z innych źródeł. Związanie OWH oznacza w szczególności, że stanowią one treść umowy z Gospodarstwem Ogrodniczym Piotr Pawłowski w zakresie, w jakim nie zostaną uszczegółowione, zmienione lub wyłączone w umowie. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej webmastering.kwiatypawlowski.pl (cenniki, nazwy produktów, ich dostępność, terminy odbioru, opisy itp.) są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu  Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W szczególności nie mają charakteru ofertowego ceny jednostkowe poszczególnych produktów. Wszystkie informacje służą do wskazania szacunkowych parametrów możliwej transakcji handlowej i w drodze ustaleń dokonywanych w niżej opisany sposób mogą ulec zmianie.

Zamówienie

 1. Zamówienia można składać przez serwisy internetowy pod adresem webmastering.kwiatypawlowski.pl .
 2. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy serwisu.
 3. Złożona przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej (elektronicznie) oferta zakupu produktów lub usług, która została przyjęta do realizacji jest wiążąca.
 4. Gospodarstwo Piotr Pawłowski przesyła Klientowi, który składa ofertę (zamówienie) na wskazany adres e-mail potwierdzenie odczytania oferty.
 5. Klient, który złożył ofertę zakupu produktów otrzymuje od dnia otrzymania potwierdzenia termin 7 dni na uregulowanie płatności uzgodnionych. Sposób zapłaty, kwota do zapłaty, produkty i usługi z oferty i wszystkie inne informacje potrzebne do zawarcia umowy znajdują się na formularzu elektronicznym, który wypełnia i przesyła osoba składająca ofertę (zamówienie). Te same informacje przesyłane są elektronicznie do Klienta w potwierdzeniu.
 6. Od momentu otrzymania potwierdzenia podmiot składający zamówienie (ofertę kupna) otrzymuje termin 7 dni na zapłatę należności za zamówienie.
 7. Po otrzymaniu zapłaty Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania wpłaty i przyjęcia oferty do realizacji.
 8. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Od momenty otrzymania potwierdzenia przyjęcia do realizacji oferta dla Klienta jest wiążąca.
 9. Jeżeli Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski potwierdzi przyjęcie do realizacji oferty Klienta bez zastrzeżeń w ciągu 7 dni od jej otrzymania, umowę uważa się za zawartą. W innym przypadku wszystkie ewentualne rozmowy i wymiana
  korespondencji w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami.
 10. Od otrzymania potwierdzenia o przyjęciu oferty (zamówienia) do realizacji Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. 
 11. Zamówienie, które dotyczy płatnego produktu informatycznego (szablon, plik tłumaczenia, komponent itp.) uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli wszystkie należności między Klientem i Sprzedawcą zostały uregulowane i produkt został przez Klienta pobrany lub otrzymany w inny sposób.
 12. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do realizacji złożonej przez Klienta oferty partiami .
 13. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonej przez Klienta oferty jeśli nie otrzyma wpłaty za ofertę w wyznaczonym czasie. Zamówienie wtedy jest anulowane.
 14. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonej przez Klienta oferty przez serwis internetowy w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych klienta . Zamówienie wtedy jest anulowane.
 15. Zmiany złożonej oferty (umowy), która jest w trakcie realizacji możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu między obiema stronami. Jakiekolwiek zmiany złożonej już przez Klienta oferty mogą być odrzucone przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski i nie muszą być zrealizowane .

Cena, warunki płatności, ilości zamawiane

 1. Wszystkie ceny produktów są cenami końcowymi (brutto) i nie dolicza się do nich dodatkowych kosztów .
 2. Dostępne są przy składaniu ofert różne formy płatności . Przy składaniu oferty przez serwis internetowy są to : przelew tradycyjny i szybka płatność elektroniczna.
 3. Dla stałych Klientów przewidziane są zawsze rabaty.
 4. Okresowo w serwisie internetowym, który służy do składania ofert aktywowane i przydzielane są kupony rabatowe . Kuponem w trakcie składania zamówienia można obniżyć kwotę do zapłaty (dodatkowy rabat) .
 5. Ilości, które przedstawiono w serwisie internetowym (jeśli nie określono inaczej w opisach produktów) to 1 = 1 sztuka produktu lub usługi .
 6. Za datę zapłaty uważana jest data wpłynięcia środków na konto Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski.

Odbiór, dostawa do Klienta i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości odbieranych produktów oraz usług winny być składane w chwili odbioru . 
 2. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości rachunku za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje . 
 3. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze zakupionych usług i produktów.
 4. Podstawowe zasady realizacji i dostaw do Klienta :
 1. Zamówienia można składać przez sklep internetowy.
 2. W przypadku płatnych produktów link do pobrania pliku z zamówionym produktem będzie dostępny dla Kupującego dopiero po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania wpłaty.
 3. Każdy zamówiony produkt można pobrać ograniczoną ilość razy. Przeważnie jest to 25 dozwolonych pobrań.
 4. Dostęp do pobierania zamówionych produktów jest ograniczony czasowo. Zwykle jest to 180 dni. W tym czasie Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wliczone już w cenę produktu aktualizacje.
 5. Zamówienie  na płatne produkty ze sklepu internetowego z możliwością pobierania uważa się za zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty i pierwszym pobraniu pliku przez osobę składającą zamówienie (Klienta).
 6. Zamówienie na płatne produktu lub usługi, które nie są pobierane przez stronę internetową i dostarczane są Klientowi w indywidualnie ustalony sposób uważa się za zrealizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty i przekazaniu Klientowi produktu lub wykonaniu usługi.
 7. Do momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę zamówienie uważane jest jako w trakcie realizacji (potwierdzone przez Klienta/Kupującego).

Własność i odpowiedzialność

 1. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania i wyświetlania się jego produktów informatycznych (szablonów stron internetowych, modułów, dodatków itp.) na różnych przeglądarkach internetowych, urządzeniach i konfiguracjach serwerów Klienta. Nie każdy moduł, dodatek, szablon internetowy lub cała strona internetowa działa i wygląda identycznie na każdym z wyżej wymienionych. Wszelkie sprzedawane produkty są jednak wolne od wad i możliwie najlepiej dopasowane dla różnych urządzeń i przeglądarek internetowych.
 2. Strony uzgadniają, że produkty sprzedawane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski pozostają jego własnością do czasu uregulowania przez Klienta całej za nie należności.
 3. Strony uzgadniają, że produkty, które nie zostały odebrane w wyznaczonym terminie mogą zostać przekazane do dalszej sprzedaży. Umowa między dwiema stronami jest rozwiązywana w takim przypadku za porozumieniem stron. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie w przypadku zerwania umowy prawo do odliczenia od wpłaconej wartości zamówienia kosztów, które ponosi z tytułu rozwiązania umowy. 

         Przykład dla punktu nr 3.

Klient zamawia wykonanie strony internetowej, której wartość to 1000 zł. Wpłaca wymaganą zaliczkę o wartości 50% (500 zł). Sprzedawca rozpoczyna wykonywanie usługi. Kupujący jednak rozwiązuje umowę w trakcie jej trwania. Sprzedawca rozwiązuje za porozumieniem stron zawartą umowę i na pokrycie poniesionych przez siebie kosztów pracy nad realizacją zlecenia zachowuje dla siebie wpłacone wcześniej 500 zł.

Reklamacje

 1. Przy odbiorze zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z umową.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonego produktu lub usługi powinny być zgłoszone pisemnie w terminie
  do 48 godzin od daty odbioru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym.
 3. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które
  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zobowiązuje się dostarczyć nowy towar wolny
  od wad w pierwszym możliwym terminie lub obniżyć cenę.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.
 2. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo Sądowi w Łasku.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez  Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 Ostatnia edycja: 13.11.2018 r.

 Copyright © 2013-2018  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


 

 

Właściciel serwisu: Piotr Pawłowski, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski.

 www.kwiatypawlowski.pl

Nie ważne gdzie mieszkasz. Zbudujemy dla Ciebie każdy serwis internetowy.

Godziny pracy

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 10:00 - 18:00
Weekend Zamknięte

Polecane

 Reklama

Domeny, serwery VPS...                

IQ

 Reklama

Rośliny balkonowe i rabatowe...                

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc. Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.
Copyright © 2013-2019 Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski / Piotr Pawłowski .
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny , nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych . Materiały umieszczone na tej stronie internetowej objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Jej wydawca zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , iż jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów , plików oraz fotografii opublikowanych na tej stronie ( w całości lub fragmentach ) bez jego wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione i niezależnie od celu , w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić, oraz użytego środka przekazu stanowi naruszenie prawa . Zgadzamy się na użycie naszych grafik i treści zgodnie z prawem i z podaniem źródła . Wszelkie zastrzeżone loga i nazwy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym . "Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski" jest zarejestrowanym tytułem prasowym . Sąd Okręgowy w Łodzi . Rejestr prasowy poz. nr 1367 .
Projekt i wykonanie serwisu : Piotr Pawłowski . Wszelkie prawa zastrzeżone .